Pedagogisch Beleidsplan

Wij werken volgens een pedagogisch beleidsplan, dat in 2010 is ontwikkeld in samenwerking met Kids Society Erica.
In het pedagogisch beleidsplan hebben wij het doel en visie van de speelzaal vastgelegd Het plan dient als richtsnoer voor onze omgang met peuters en hun ouders.

Het doel van de Stichting Kinderspeelzalen Nuenen c.a. behelst het creëren van een basisvoorziening voor kinderen van 2  tot 4 jaar, om hen de mogelijkheid te bieden zich optimaal te ontwikkelen.

Ieder kind is uniek en verdient het om de kans te krijgen zich te ontwikkelen in eigen tempo en naar eigen kunnen.
Wij willen alle gebieden van de ontwikkeling stimuleren: sociaal, emotioneel, motorisch, cognitief en creatief. Uitgangspunt is hierbij: spelen is leren.
Van belang hierbij is dat eigen interesses en keuzes worden gestimuleerd, en er aandacht is voor zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Zo leert het kind vertrouwen te krijgen in zichzelf en de ander.

Een basisvoorwaarde voor een kind om zich te kunnen ontplooien is zich veilig voelen.
Daarvoor is van belang dat er aandacht is voor ieder kind; het kind te accepteren zoals het is; het kind serieus te nemen en vertrouwen te geven; duidelijkheid en structuur te bieden.
Daarnaast is respect voor elkaar een belangrijk uitgangspunt: dit geldt voor iedereen, de leidsters, de ouders en de kinderen.

Wij zien de speelzaal als een speelgelegenheid die de ontwikkeling van peuters stimuleert, als aanvulling op de mogelijkheden thuis.
Daarom vinden wij het contact van de leidsters met de ouders/verzorgers erg belangrijk.

Hier kunt u het Pedagogisch Beleidsplan downloaden.

VVE-programma Startblokken

Sinds 2015 werken wij ook met het VVE-programma Startblokken. Deze sluit heel goed aan bij ons Pedagogisch Beleidsplan.

Pedagogisch Werkplan

Vanuit dit pedagogisch beleid en het VVE programma, zijn voor elk van de vier speelzalen werkplannen ontwikkeld:
‘t Dwersliggertje, Enode, ‘t Kwetternest en Peuterhof.